https://www.nezerdagan.com/
top of page

מה בין אמצעי תצוגה ופדגוגיה?מסילות תלייה לתצוגת עבודות

בעיצוב של מרחבי למידה כיישום של פדגוגיה חדשנית חשוב לתת את הדעת על שאלות בנוגע להמשכיות ושינוי: מה נרצה לשנות כחלק מהאימוץ של גישות פדגוגיות עדכניות שמותאמות לזמננו, ומה נרצה לשמר מתוך הקיים? היבט אחד שבו נתמקד כאן הוא הצורך של בתי הספר, גני ילדים ושאר מרחבי חינוך ולמידה להציג תכנים מסוגים שונים בפני הלומדות והלומדים בהם או מי שמבקרות/ים בהם. תכנים שכאלה עשוים להיות מילוליים וחזותיים, קבועים ומשתנים. אלה יכולים להיות תכנים תרבותיים, לאומיים, ארגוניים ולימודיים. בהקשר זה תוצע כאן התבוננות על התועלות הפדגוגיות שניתן להפיק מהשימוש במסילות תלייה במרחבי הלמידה. ראשית, מסילות התלייה מהוות פתרון לצורך להציג תכנים תוך שימוש באמצעי שמתאפיין בחזות עדכנית. המסילות, בשונה מלוחות תלייה, תופסות מעט מקום על גבי הקיר, והן מציעות פתרון לשילוב בין תוכן קבוע ותוכן משתנה. כך, ניתן למקם אותן על גבי קיר שנושא גרפיקה של תוכן קבוע שמזמינה תלייה של תוכן מתחלף. תוכן שכזה עשוי להיות תוצרי הלמידה והיצירה של התלמידים והתלמידות או משימות לימודיות כחלק מהיותו של הקיר המעוצב קיר מפעיל. המסילות ישולבו בתכנון הגרפי של הקיר כך שכאשר ייתלו עליהן חומרים שונים יהיה קשר בין תכניהם לבין התכנים הקבועים שעל גבי הקיר, וכאשר לא ייתלו עליהם חומרים הקיר לא יישאר ריק מתוכן. שנית, קלות השימוש במסילה, כמו גם היעדר הסיכון לפגיעה בחומרים שנתלים עליהן מזמינים את הילדים למעורבות פעילה בהצגת חומרים ותכנים במרחב הלמידה. כך, לא רק שתליית התכנים אינה חייבת להישאר בגדר אחריות בלעדית של המורה, אלא שאף מתאפשר באמצעי זה לייצר עבור הילדים תחושת מקום משלהם באמצעות מעורבותם בהצגת התכנים במרחב.


מסילות תלייה לתצוגת עבודות

זאת ועוד, ניתן לייחד על גבי כל מסילה באמצעות תג שם מקום לכל ילדה וילדה, מה שיגדיר עבורם מרחב לביטוי אישי בכיתה. שלישית, השימוש במסילות התלייה מתיישב עם גישות עדכניות בחקר הלמידה שמעמידות במרכזן לומד/ת עצמאי/ת ופעיל/ה. קלות השימוש בהן מאפשרת לא רק מעורבות פעילה של הילדים בהצגת התכנים, אלא גם בארגון שלהם, בזיהוי קשרים, הבדלים וניגודים בין תכנים שונים. המסילה יכולה לשמש את הילדים לא רק כאמצעי להצגת תוצרים אלא גם כדי להציג רעיונות, לשתף פעולה, לשחק, לתכנן ביחד, לקבל ולהעביר משוב. רביעית, המסילה והיכולת לעשות בה שימוש להצגת תכנים, החלפתם ובחינת זיקותיהם לתכנים אחרים מאפשרת להציע לילדים למידה שמתנהלת במנח גוף שונה מהמקובל – בעמידה. אפשרות זו עשויה להיטיב עם מי שהישיבה הממושכת מקשה עליהם ושצריכים מידה מסוימת של תנועה גם תוך כדי תהליך הלמידה בכיתה.


מסילות תלייה ותגי שם

אפשרות זו, מייצרת דפוס אחר של נוכחות במרחב החינוכי ללומדות/ים וגם למלמדות/ים. היא פועלת לגיוון דפוסי השהות, הפעולה והלמידה במרחב, מזמינה תרגול של מיומנויות אישיות ובין-אישיות, ועשויה להקל על המורה בניהול הכיתה כמו גם על התלמידות והתלמידים בהתנהלות בה.

קראתן\ם עד כאן ותרצו מידע נוסף?

מוזמנות ומוזמנים לצפות בגלריית מסילות התלייה אצלנו באתר. https://www.nezerdagan.com/mesilot


bottom of page