https://www.nezerdagan.com/
top of page

תכנים מעוצבים ללמידהריצפה עם משחקי למידה וקירות תוכן עם פתרונות תצוגה

הלמידה בבתי הספר, בגנים ובמרכזי העשרה כרוכה במפגש עם תכנים חזותיים ומילוליים שמביאים לידי ביטוי את המטרות החינוכיות. הצגת התכנים במרחבי למידה יכולה להיעשות על גבי אובייקטים שונים במרחב – קירות, לוחות, דלתות, וילונות, שולחנות ואפילו על גבי הרצפה. בהחלטה על אופן הצגת התכנים במרחב יש לתת את הדעת על השפה החזותית שבה הם מוצגים ועל מידת הרלוונטיות שלה לעולמם/ן של הלומדות והלומדים. כמו כן, חשוב לקחת בחשבון את האופן שבו פונה הטקסט לנמעניו ולאופי המעורבות שהוא מזמין.


bottom of page