top of page

חברת נצר דגן בע"מ עוסקת בעיצוב ובפיתוח מרחבי חינוך, למידה וחוויה במוסדות חינוכיים.

ייחודה של החברה הוא בחיבור שאנו עושים בין שלושה שדות ידע: אנתרופולוגיה, פדגוגיה ועיצוב.

הגישה המנחה אותנו בעבודתנו רואה בעיצוב אמצעי למימוש המטרות הפדגוגיות.
לשם כך אנו מיישמים ידע וכלים אנתרופולוגיים בכדי לתרגם את המטרות החינוכיות והתפיסות הפדגוגיות שביסודן לשפה חזותית, העושה שימוש במרחב כאמצעי חינוכי.

שתי הנחות עומדות ביסודו של העיצוב שאנו יוצרים במרחבי הלמידה.
האחת רואה בלמידה תהליך שהנו חברתי במהותו משום שהוא מתקיים בהקשר נתון ותוך יחסי גומלין בין הלומדים/ות לבין עצמם, בינם לבין מי שמלמדות/ים אותם ובינם לבין תכני הלימוד.
השנייה רואה בתהליכי הלמידה תהליכים שמערבים את הגוף והתודעה ועל כן קשורים בחוויית הנוכחות במרחב. מתוך כך העיצובים שלנו לוקחים בחשבון את גופם של הלומדים (ושל המלמדים), את יחסי הגומלין שמתאפשרים להם במרחב עם זולתם וסביבתם, ואת חוויית הלמידה כמורכבת מידע, עקרונות ורעיונות כמו גם מרגשות ותחושות.

בכך אנו יוצרים באמצעות העיצוב כלי עבודה חדשים במרחב. במובן זה, עיצוב המרחב מהווה כלי יישומי שמקנה ממשות לגישות החינוכיות ולרעיונות המופשטים שביסודה של העשייה החינוכית.

להבנתנו, עיצוב המרחב החינוכי פועל בשתי רמות: הוא מאפשר את התהליכים שהצוות החינוכי מבקש להוציא אל הפועל במסגרתו, וכן הוא נותן ביטוי לתהליכים המתקיימים בו ולעקרונות והתפיסות החינוכיות שביסודם.
כלי העבודה שאנו מפתחים במרחב מעמידים לרשות הצוותים החינוכיים מענה פדגוגי וחינוכי לשתי רמות הפעולה שתוארו. בכך מתאפשר להפוך את הסביבה החינוכית לרלוונטית לעולמם של הילדות והילדים מתוך מתן מענה עדכני למאפייני החברה והתרבות של זמננו שבתוכה וביחס אליה פועל המוסד החינוכי.

תרצו לפתח סביבה לימודית חדשה? נשמח לסייע.

 

פדגוגיה אנתרופולוגיה ועיצוב- טקסט_edited

מהי הייחודיות שלנו?

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page