https://www.nezerdagan.com/
top of page

מהי אוריינות חזותית?


אוריינות היא בקיאות בשפה כלשהי, המאפשרת ליצור באמצעותה מבעים ולפרש את אלו של הזולת. בתור שכזו ניתן להגדירה כאמצעי המשמש בני ובנות אדם לתקשורת עם סביבתם.


ישנם סוגים שונים של אוריינות: האוריינות המילולית הנה היכולת להשתמש בשפה הדבורה והכתובה, האוריינות המתמטית משמעה יכולת להשתמש בכלים מתמטיים לחשיבה ולחישוב והאוריינות הדיגיטלית משמעה יכולת להשתמש באמצעים דיגיטליים כדי ליצור ולקבל מסרים.

האוריינות החזותית הנה שליטה בשפה של דימויים חזותיים, ומשמעה יכולת לצרוך, לפרש ולייצר מסרים חזותיים.​

מאז ומעולם היה חוש הראייה החוש הדומיננטי בקרב בני ובנות האדם ותמיד נדרשה להם היכולת להבין את שרואות עיניהם ולכוון את פעולתם בהתאם.

אלא שבמודרניות המאוחרת התרבות נעשית וויזואלית מאי-פעם, בין היתר עקב פיתוח אמצעים טכנולוגיים המקדמים את היצירה, הפיתוח וההפצה של מסרים חזותיים.

בנסיבות אלו נדרשת מבני ובנות האדם לא רק היכולת לקלוט באמצעות חושיהם נתונים אודות סביבתם, אלא בעיקר היכולת לפענח דימויים חזותיים שבהם מלאה התרבות הסובבת אותם.


הדימויים החזותיים וכן המשמעויות אותן הם נושאים הם תוצרים של התרבות בה אנו חיים. א/נשים יוצרים דימויים ומשמעויות כחלק מהתקשורת שהם מנהלים עם סביבתם ובאמצעות הכלים שהתרבות שבה הם חיים מעמידה לרשותם.

האוריינות החזותית הנה מיומנות הכרחית למי שלומד, עובד או חי בחברה בת זמננו. היא מאפשרת תקשורת עם הסביבה החברתית המגוונת כמו גם מפתחת יכולת התבוננות עצמית ומחשבה ביקורתית בקרב מי שעושים בה שימוש.bottom of page