https://www.nezerdagan.com/
top of page

ליווי בהטמעת תהליכים בפדגוגיה מרחביתליווי בהטמעת תהליכים בפדגוגיה מרחבית

בתי הספר עוצבו החל מראשית המודרניות מתוך דמיון צורני ורעיוני לדפוסי העבודה והפרנסה שמאפיינים חברות מתועשות. מתוך כך, עוצב החינוך הבית ספרי כמערכת המכשירה את הילדים לעתידם כבוגרים בחברה המודרנית באמצעות הקנייה של ידע ומיומנויות הנחוצים לתפקוד אוטונומי בעולם המבוגרים.

ראייה זו של הילדים כחסרי ידע ומיומנויות לתפקוד עצמאי בחברה היא שעמדה, ובמידה רבה עומדת עדיין, בבסיסם של ההבדלים בסמכות ובאוטונומיה בין המבוגרים לילדים בבית הספר ומחוץ לו. גישה זו משתקפת בתכנון האדריכלי של בתי הספר בעבר ובהווה.

בית הספר מתוכנן לרוב בדפוס מוסדי שנועד לאפשר צבירה מדורגת ושיטתית של ידע ומיומנויות באופן שיכין את הילדים לעולם המבוגרים. העיצוב מביא לידי ביטוי במידה רבה עקרונות כגון היררכיה, משמעת ואחידות. זאת בדומה למאפייני שוק העבודה המתועש ולדרישותיו שאליהם נועד להכין את התלמידים במודרניות. כך גם שיטות הלמידה הפרונטליות, המבוססות במידה רבה על צייתנות ושינון ומניחות קיומו של ידע המצוי בידי המבוגרים, שבאחריותם להקנות אותו לילדים.

אלא שבעשורים האחרונים מתחוללים שינויים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים משמעותיים ותכופים בחברה הסובבת את בתי הספר, ואילו המבנה והתפקוד של שלהם נותרו במידה רבה מותאמים לאתגרי המודרניות המוקדמת. מתוך כך, בפני אנשי ונשות חינוך שיבחרו לעדכן את דרכי ההוראה ודפוסי החינוך והלמידה ניצבים אתגרים ניכרים בדמותם של כוחות משמרים הטמונים באפיוניו של מבנה בית הספר והתהליכים שהוא מאפשר או מגביל.

אלה מצויים גם בשגרות העבודה ובדפוסי ההוראה שאליהם הוכשרו הצוותים החינוכיים.

אנו רואים בעיצוב המרחב הלימודי אמצעי פדגוגי שיש בו פוטנציאל לחדשנות חינוכית. זאת משום שעיצוב מחודש של המרחב מאפשר את קידומם של דפוסי פעולה חדשים שיבואו לידי ביטוי באופני ההשתתפות בפעילות הלימודית ובאופיים של יחסי הגומלין שבמסגרתם היא מתרחשת. מתוך כך, עיצוב המרחב הוא בבחינת אמצעי פדגוגי שמעמיד לרשות המחנכות והמחנכים כלי עבודה חדשים למימוש המטרות החינוכיות שלהן ושלהם.

אלא שלעתים לא די בעיצוב חכם ואסתטי של המרחב על מנת לייצר בו את חוויית הלמידה הרצויה. לא פעם נחוצה הכשרה של הצוותים החינוכיים בשימוש באמצעים החזותיים והמרחביים לייצור התהליכים הרצויים במרחבי הלמידה. הכשרה מעין זו מדגישה את האופנים שבהם מייצרים האמצעים החזותיים והמרחביים סוג של נוכחות במרחב עבור הלומדות/ים והמחנכות/ים כאחד. מתוך ראייה זו, תהליכי הלמידה וההוראה נדונים כתהליכים של הבניית ידע שמתרחשים במסגרת יחסי גומלין בין הלומד/ת, זולתו/ה וסביבתו/ה. זאת ועוד, בהקשר זה נדונה הלמידה כחוויה רב ממדית ורב חושית שבה מעורב גוף הלומדות/ים ולא רק תודעתם/ן.

זאת בזיקה לתכנים הנלמדים וליחסים החברתיים שבמסגרתם נלמדו, כמו גם להקשר שבתוכו התרחשה הלמידה.

תהליך הליווי שאנו מציעים בהטמעת הפדגוגיה המרחבית כולל הרצאות, סדנאות וסופרוויז'ן.

במסגרת תהליך זה מתאפשר לצוות החינוכי לבנות כלים ותהליכים לשימוש מגוון בסביבה המעוצבת, וכן לבחון את ישימותם של הכלים שפותחו ולשכלל את השימוש בהם בכדי לקדם את המטרות החינוכיות שלקידומן הם והן מבקשות/ים לפעול.


ליווי בהטמעת תהליכים בפדגוגיה מרחבית

bottom of page